Wolsztyński senior

dom opieki siedlec

Wolsztyński senior

*projekt unijny

 

Projekt: Wolsztyński senior
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0035/17
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Realizator: Gmina Wolsztyn
Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Wolsztyn (woj. wielkopolskie),
poprzez utworzenie 30 miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych w terminie
01.04.2018- 31.03.2021

W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S realizować będzie działania z zakresu:

 
  • Terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej. W trakcie zajęć będą
    realizowane zadania w zakresie rehabilitacji społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i
    poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
    i aktywnego życia.

 

Aktualny harmonogram

 

KOMUNIKAT 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta decyzja o przedłużeniu  zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ do 10.04.2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał  w dniu 11 marca 2020 r polecenie o czasowym zawieszeniu działalności dziennych domów i klubów „Senior+’ na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020R.

W związku z powyższym we wskazanym terminie nie będzie realizowana przez Stowarzyszenie LORDS Terapia zajęciowa w DD Senior + w Wolsztynie.

wolsztyński senior