Nowe Horyzonty

projekt nowe horyzonty

Projekt Nowe Horyzonty

Jesteśmy partnerem w projekcie  pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY 31-12-2018

 

 

Celem głównym Projektu pn. „NOWE HORYZONTY” jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla 218 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:

 • rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
 • dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • osób niesamodzielnych,
 • osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
 • otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).

Działania te będą realizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Aktualny harmonogram zajęć w projekcie dostępny tutaj:

http://pcpr.powiatwolsztyn.pl/index.php/informacje-o-projekcie/

Więcej informacji na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S organizuje i prowadzi:

 • Punkt konsultacyjny porad prawno- obywatelskich, w którym skorzystać można z psychologa, prawnika, logopedy, pedagoga oraz mediatora;
 • Szkolenia dla kandydatów na pieczę zastępczą niezawodową;
 • Dodatkowe szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;
 • Dodatkowe szkolenia dla kandydatów na prowadzących rodzinny dom dziecka;
 • Wyjazdowe Warsztaty psychologiczne dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi;
 • Cykl warsztatów z psychologiem dla wychowanków pieczy zastępczej;
 • Warsztaty- Szkoła rodziców;
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych świadczonych w miejscu ich zamieszkania;
 • Szkolenia zwiększające umiejętności w zakresie opieki dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych świadczonych w miejscu ich zamieszkania;

Masz pytania dotyczące projektu?