Aktywna Integracja w Powiecie Wolsztyńskim

Aktywna integracja w Powiecie Wolsztyńskim

Informacje o projekcie

Projekt: Aktywna integracja w powiecie Wolsztyńskim
Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0055/17
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe
Realizator: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)
Partner: Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”

Projekt został wydłużony do 31 października 2019

 Efekty projektu wg 29-11-2019

 
  • 41 osób nabyło kompetencje społeczne
  • 20 osób nabyło doświadczenie zawodowe podczas stażu u pracodawcy
  • 21 osób które ukończyło kurs podnoszący umiejętności i kompetencje zawodowe, w tym 6 osób podniosło kwalifikacje  
  • 17 osób skorzystało z rehabilitacji 
  • 15 osób odbyło badania profilaktyczne lub specjalistyczne 
  • 7 osób z niepełnosprawnością podjęło zatrudnienie 
  • 16 osób poszukuje pracy

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 40 osób z niepełnosprawnością, z powiatu
Wolsztyńskiego w wieku aktywności zawodowej, z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną
(trening kompetencji i umiejętności społecznych, WTZ), zdrowotną (rehabilitacja i badania
profilaktyczne/specjalistyczne) i zawodową (IPD, WTZ, szkolenia kompetencji zawodowych,
staże) w terminie 01.06.2018r. do 31.05.2019r.

Uczestnicy

– 40 osób z niepełnosprawnością, w tym 20 kobiet w wieku aktywności zawodowej,
– zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją 13 zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020),
– zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo; zamieszkujące powiat Wolsztyński.

Zaplanowane działania

1. Aktywizacja społeczna
2. Poradnictwo zawodowe
3. Warsztaty terapii zajęciowej
4. Aktywizacja zdrowotna
5. Badania profilaktyczne/ specjalistyczne
6. Szkolenia kompetencji zawodowych
7. Staże

 

Załączniki do pobrania

 

Plakat projektu

aktywna integracja w powiecie wolsztyńskim